+420 603 539 605       geol.ol@seznam.cz
logo Geol

Chcete začít stavět?

1) Jako první doporučujeme vytyčit vlastnické hranice pozemku. Vyvarujete se toho, že postavíte stavbu na cizím pozemku. K vytyčení v terénu budou sezváni všichni sousedé k předání vytyčené hranice a podpisu vytyčovacího protokolu.

2) Je vhodné udělat polohopis a výškopis pozemku. Polohopisný a výškopisný plán bude sloužit projektantovi pro nejvhodnější umístění stavby v terénu, navržení příjezdu, projektování přípojek inženýrských sítí a jakýchkoliv dalších požadavků, které budete chtít realizovat.

3) Poté, co budete mít hotovou projektovou dokumentaci, kde bude stavba umístěná v katastrální mapě, je možné přistoupit k vlastnímu vytyčení stavby v terénu.

Kupujete pozemek?

Při koupi pozemku požadujte vytyčení vlastnické hranice parcely. Může se stát, že Vás dodatečně překvapí jiný průběh hranice parcely, než ten, který Vám byl uveden při prodeji.

Chcete rozdělit pozemek, prodat či koupit část pozemku?

Nejdříve zažádejte o souhlas k vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku na příslušném stavebním úřadu.

Následně si nechte vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku, který je taktéž nedílnou součástí kupní smlouvy. Průběh nové hranice bude v terénu trvale vyznačen.

Co je to geometrický plán?

Geometrický plán je specifický mapový podklad, který je používán jako nedílná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Budete kolaudovat?

Nezbytnou součástí kolaudačního řízení je geometrický plán pro vyznačení budovy. O geometrický plán zažádejte s předstihem, neboť jeho tvorba může trvat až 1 měsíc. Pro vklad budovy do katastru nemovitostí budete potřebovat geometrický plán, kolaudační rozhodnutí a žádost o vklad (žádost naleznete na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci Formuláře).

Potřebujete hypotéku?

V tomto případě budete potřebovat geometrický plán na rozestavěnou stavbu. Pro zapsání stavby do katastru budete muset ke geometrickému plánu přiložit žádost o zápis rozestavěné stavby do katastru a stavební povolení.

Zřizujete inženýrské sítě?

Zřizujete-li přípojku, přeložku, hlavní řád (plynovodu, vodovodu, kanalizace, ...) je nutné zaměřit skutečné provedení stavby, které se následně předává jednotlivým správcům sítí (SMVaK, O2, ČEZ, apod.). Inženýrské sítě by se měly zaměřit před zasypáním!

Potřebujete vyznačit věcné břemeno v katastru nemovitostí?

Součástí smlouvy o věcném břemeni na části parcely je geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, ve kterém se graficky vymezí rozsah věcného břemene k části pozemku (právo chůze a jízdy, přípojek, atd.).

KATASTR NEMOVITOSTÍ

fotografie katastru nemovitostí v Olomouci Hodnotným odkazem jsou stránky katastru nemovitostí, kde najdete vzory žádostí a formuláře potřebné pro vklad, zápis nových budov a jednotek do katastru a k dalším úkonům při komunikaci s katastrem. Také zde můžete nahlížet do katastru. K nahlížení do katastru je nutné znát název katastrálního úřadu a číslo parcely.